Rating = 1 paw Rating = 2 paws Rating = 3 paws Rating = 4 paws Rating = 5 paws